top of page
APrawa_logo.png

źródło: media WIX

klauzula informacyjna

Administratorem Twoich danych osobowych jest, w zależności z kim się kontaktujesz, Marta Szybiak-Kędzia, Agata Piechocka, Rafał Frok, każdy z nas prowadzący indywidualną kancelarię w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 95/1. 

Kontakt:

Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie na adres kancelarii lub mailowo pod adresem kancelaria@architekturaprawa.pl lub bezpośrednio z każdym z nas na podany przez nas na stronie numer telefonu.

 

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu wykonywania czynności adwokackich, świadczenia usług doradczych lub odpowiedzi na Twoje pytania. Twoje dane będą przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 c), b) lub f)  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) w celach:

 • udzielenia i wysłania odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie, w tym również wysłania za pośrednictwem poczty elektronicznej istotnych informacji dotyczących naszych usług zgodnie z treścią zapytania,

 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami,

 • w celach windykacyjnych jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora;

 • w celu prowadzenia korespondencji, w tym także elektronicznej jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora.

 • prowadzenia dokumentacji w sprawie,

 • statystycznym.

 

Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi lub jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe tylko wtedy kiedy jest to konieczne do zapewnienia prawidłowego świadczenia przez nas usług lub udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Wśród odbiorców danych będą takie grupy podmiotów:

 • osoby upoważnione przez nas, nasi pracownikom i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, w tym odpowiadać na Twoje pytania,

 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą systemów informatycznych i teleinformatycznych, dostawcom rozwiązań informatycznych.

 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres niezbędny do obsługi zapytania, tj. okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania. Jeżeli efektem prowadzonej korespondencji będzie zawarcie umowy, będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji umowy, a okres przechowywania będzie uzależniony okresem świadczenia na Twoją rzecz usług oraz okresem, w jakim mogły przedawnić się roszczenia związane z naszą relacją. Jeżeli nie dojdzie do nawiązania współpracy, Twoje dane zostaną przez nas usunięte po czasie, w którym nie będą nam niezbędne do obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Twoje prawa:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Tobie, w granicach określonych w przepisach prawa oraz w stosownym przypadku (zobacz przepisy art. 15-21 RODO), następujące prawa:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych,

 2. w sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie Twojej zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

 3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,

 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie.

 

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie nam Twoich danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie jest dobrowolne. Jednak, jeśli nie podasz nam swoich danych, nie będziemy mogli udzielić Ci odpowiedzi na zadane pytanie lub skontaktować się z Tobą. W zależności od tego jaki rodzaj kontaktu z naszej strony preferujesz możesz podać numer telefonu lub adres e-mail. Jeżeli będzie nas łączyła umowa na świadczenie usług Twoje dane będą nam niezbędne do jej zawarcia i prawidłowego świadczenia usług, a ich niepodanie uniemożliwi nam ich realizację.

 

Nie profilujemy Twoich danych osobowych ani nie wykorzystujemy ich do celów marketingowych.

bottom of page