top of page
Szukaj
 • Marta Szybiak-Kędzia

Zmiany w prawie pracy – praca zdalna i kontrole trzeźwości

Wczoraj na stronie Sejmu pojawił się projekt zmian w kodeksie pracy dotyczący:

 1. umożliwienia pracodawcom – w uzasadnionych przypadkach – wprowadzenia prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, a także

 2. wprowadzenia regulacji dotyczących pracy zdalnej jako rozwiązania stałego.


pochodzi z galerii Media z wix.com


Pierwsza analiza projektu w zakresie pracy zdalnej w punktach:

 • usunięcie całego rozdziału dotyczącego telepracy (dział II rozdział IIb) i w jego miejsce dodanie rozdziału IIc dotyczącego pracy zdalnej (od str. 8 tego pliku - https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/82F4007644FB0E9FC125885B00522D8C/%24File/2335.pdf)

 • konieczność uzgadniania z pracodawcą miejsca wykonywania pracy zdalnej – tym, którzy mieli dylemat jak przy pracy zdalnej określać miejsce wykonywania pracy w umowie o pracę, sprawa została ułatwiona,

 • z wyłącznej inicjatywy pracodawcy tylko w przypadkach wskazanych w przepisach i po oświadczeniu przez pracownika, że ma warunki techniczne i lokalowe,

 • cofnięcie pracy zdalnej przez pracodawcę z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem,

 • w stosunku do niektórych pracowników (kobiet w ciąży, opiekujących się dziećmi do 4 roku życia itp. – tych o których mowa w art. 142 (1) KP) pracodawca co do zasady będzie musiał zgodzić się na pracę zdalną, jeżeli o taką zawnioskują, a odmowa wymaga pisemnego uzasadnienia,

 • wymagany jest regulamin pracy zdalnejuzgadniany ze związkami, a u tych pracodawców, u których nie działają z przedstawicielami pracowników, jeżeli ma dotyczyć grupy pracowników a jeżeli indywidualnie to w umowie o pracę lub w poleceniu pracy zdalnej te warunki jej wykonywania będzie trzeba ująć;

 • jest spisana lista informacji, które powinny się znaleźć w regulaminie, w tym sposób pokrywania kosztów lub ekwiwalentu dla pracowników:

a) zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów,

b) zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu,

c) zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;

d) zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;

e) zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

f) zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych;

g) zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.

 • konieczność dostarczania narzędzi pracownikowi bądź rekompensaty za korzystanie z własnych:

Pracodawca będzie zobowiązany:

a) zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;

b) zapewnić instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć niezbędne koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;

c) pokryć inne koszty niż koszty określone w pkt 2 bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu,

d) zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną szkolenia i pomoc techniczną niezbędne do wykonywania tej pracy


Będzie można uzgodnić zasady wykorzystywania przez pracownika wykonującego pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, niezapewnionych przez pracodawcę, spełniających wymagania. W przypadku tym pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą.

Obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w pod lit. b i c albo wypłaty ekwiwalentu, o którym mowa wyżej, będzie mógł być zastąpiony obowiązkiem wypłaty ryczałtu, którego wysokość odpowiada przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z pracą zdalną.


 • Na potrzeby wykonywania pracy zdalnej pracodawca określa procedury ochrony danych osobowych oraz przeprowadza, w miarę potrzeby, instruktaż i szkolenie w tym zakresie,

 • Pracodawca będzie miał prawo przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub kontrolę przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych, na zasadach określonych w porozumieniu – trzeba będzie je zatem określić;

 • szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy osoby przyjmowanej do pracy na stanowisko administracyjno-biurowe może być przeprowadzone w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

 • należy pamiętać o ocenie ryzyka zawodowego dla pracy zdalnej – jest powiedziane co należy między innymi brać pod uwagę - Przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej pracownik potwierdza w oświadczeniu składanym w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy zdalnej jest uzależnione od złożenia przez pracownika oświadczenia w postaci papierowej lub elektronicznej, zawierającego potwierdzenie, że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy,

 • są przepisy dotyczące wypadków przy pracy w ramach pracy zdalnej,


Najpewniej jesienią już możemy spodziewać się wejścia w życie tej regulacji (vacatio legis to 14 dni).


Tu link do przebiegu prac legislacyjnych – obecnie zostały skierowane do I czytania

21 wyświetleń0 komentarzy
APrawa_logo.png
bottom of page