top of page
Szukaj
  • Rafał Frok

Zmiany w prawie pracy – kontrole trzeźwości

Ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw podpisaną przez Prezydenta w dniu 30.01.2023 r. wprowadzono możliwość kontroli trzeźwości pracowników.


Zmiany zostały opublikowane 6 lutego 2023 r. w Dzienniku Ustaw nr 240 (Dz.U.2023.240). Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.


Z dniem wejścia w życie ww. ustawy pracodawca będzie mógł samodzielnie przeprowadzać kontrolę trzeźwości pracowników i nie będzie zmuszony wzywać odpowiednich służb państwowych (np. Policji).





pochodzi z galerii Media z wix.com


Pracodawca będzie mógł skontrolować pracownika w razie podejrzenia obecności w organizmie pracownika środka działającego podobnie do alkoholu albo zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu takiego środka lub zażywał taki środek w czasie pracy.


Badanie polegać będzie na stwierdzeniu braku obecności alkoholu w organizmie pracownika albo obecności alkoholu wskazującej na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości w rozumieniu art. 46 ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 24, 218, 1700 i 2185). Za równoznaczne ze stwierdzeniem braku obecności alkoholu w organizmie pracownika uznawać się będzie przypadki, w których zawartość alkoholu nie osiąga lub nie prowadzi do osiągnięcia wartości właściwych dla stanu po użyciu alkoholu.


W zależności od wielkości pracodawcy:

  • wprowadzenie kontroli trzeźwości,

  • grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą trzeźwości i

  • sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości, w tym

  • rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli,

  • czas i częstotliwość jej przeprowadzania,

ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.


O wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracodawca informuje pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia, pracodawca może wprowadzić kontrolę pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu. Pracodawca nie dopuszcza pracownika do pracy, jeżeli kontrola wykaże obecność w organizmie pracownika środka działającego podobnie do alkoholu albo zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu takiego środka lub zażywał taki środek w czasie pracy.

Kontrolę trzeźwości pracodawca może przeprowadzać z wykorzystaniem metod niewymagających badania laboratoryjnego przy użyciu urządzeń posiadających ważne dokumenty potwierdzające ich kalibrację lub wzorcowanie.


Pracodawca będzie zobowiązany nie dopuścić pracownika nietrzeźwego do pracy:

  1. gdy kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika wskazującą na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości w rozumieniu art. 46 ust. 2, albo 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi lub

  2. gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w czasie pracy.

W taki przypadku pracodawca będzie zobowiązany by przekazać pracownikowi do wiadomości informację na temat podstawy niedopuszczenia go do pracy.

Na żądanie pracodawcy lub pracownika, który nie został dopuszczony do pracy, badanie stanu trzeźwości będzie mógł przeprowadzić uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. Przeprowadzi on wówczas badanie stanu trzeźwości pracownika przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego.


Organ będzie mógł jednak zlecić przeprowadzenie badania krwi, jeżeli:

1) nie będzie możliwości przeprowadzenia badania inną metodą,

2) pracownik odmówi poddania się badaniu inną metodą,

3) pracownik zażąda przeprowadzenia badania krwi pomimo przeprowadzenia badania metodą niewymagającą badania laboratoryjnego.


Jeśli wynik przeprowadzonego przez pracodawcę badania nie wykaże stanu po użyciu alkoholu lub stanu nietrzeźwości, to okres niedopuszczenia pracownika do pracy stanowić będzie okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Pracownika zachowa za niego prawo do wynagrodzenia. Jeśli jednak wynik badania będzie pozytywny, to pracownikowi nie będzie przysługiwało wynagrodzenia za ten czas.

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
APrawa_logo.png
bottom of page