top of page
Szukaj
  • Marta Szybiak-Kędzia

Powrót projektu rozszerzającego katalog podpisów, które umożliwiają zawieranie umów przez Internet

Do wykazu prac legislacyjnych powrócił pod numerem UD230 projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Obecnie pod tytułem Projekt ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie już nie dotyczy tylko niektórych pracodawców a znacznie większej liczby zainteresowanych.grafika pochodzi z MediaWix.com


Z projektu ustawy przekazanym w grudniu do konsultacji dowiadujemy się, jakich podmiotów ma dotyczyć. Jej zakresem objęci są:

  • mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105),

  • rolników o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,

  • osób fizycznych, które nie są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub rolnikami.

Z projektem można zapoznać się pod linkiem:


Z wykazu prac legislacyjnych dowiadujemy się m. in., że Minister właściwy do spraw pracy ma zamiar udostępnić system teleinformatyczny umożliwiający zawieranie umów według gotowych wzorów.

„Dostęp do systemu teleinformatycznego będzie zapewniony po zalogowaniu się za pomocą profilu zaufanego, na indywidualnym koncie na portalu praca.gov.pl.”


Planowane jest „rozszerzenie zastosowania podpisu zaufanego ze spraw urzędowych na zawieranie umów o pracę oraz umów zlecenia, umów o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, umów uaktywniających oraz umów o pomocy przy zbiorach na portalu praca.gov.pl; - wprowadzenie gotowych do wypełniania wzorów umów, które będą udostępniane w systemie teleinformatycznym. (…) Planuje się, że w systemach teleinformatycznych ministra właściwego do spraw pracy będą udostępnione do wypełnienia wzory umowy o pracę, umowy zlecenia, umów oświadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, umowy uaktywniającej oraz umowy o pomocy przy zbiorach. Będą one zawierały elementy niezbędne do zawarcia zgodnego z prawem danego rodzaju umowy i będą zawierały dane wynikające z obowiązujących przepisów m.in. prawa pracy i Kodeksu cywilnego. W projekcie przewiduje się rozszerzenie zastosowania podpisu zaufanego oraz podpisu osobistego do zawierania umów.


Zgodnie z projektem podpisanie umowy będzie wymagało przez każdą ze stron użycia podpisu kwalifikowanego, podpisu osobistego albo podpisu zaufanego. Umowa zostanie zawarta po wprowadzeniu do Systemu danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia tych umów ww. podpisami elektronicznymi (w tym podpisem zaufanym) przez strony umowy. Powyższą zasadę zawarcia umowy będzie się również stosowało do zmiany i rozwiązania umowy o pracę oraz wydania świadectwa pracy.”

Przed zawarciem umowy pracodawca, zleceniodawca, rodzic albo rolnik będzie obowiązany do informowania odpowiednio pracownika, zleceniobiorcę, nianię albo pomocnika rolnika o zamiarze zawarcia umowy za pośrednictwem Systemu. Zawarcie umowy będzie wymagało zgody obu stron umowy. Za poprawność danych wprowadzonych do Systemu będą odpowiadać strony umowy. Ponadto przewiduje się, że System będzie miał dodatkowe funkcjonalności pozwalające m.in. na obliczanie wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi i wystawianie świadectwa pracy. Zakłada się, że pracodawcy, rolnicy, rodzice albo zleceniodawcy za pośrednictwem Systemu dokonają zgłoszeń do ZUS, a System ułatwi wyliczenie oraz przekazanie składek i zaliczek z tytułu podatków. Niezależnie od powyższego na mocy projektowanych przepisów, pracodawca zostanie zwolniony z obowiązków związanych z przechowywaniem i archiwizowaniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Czynności te za niego będzie wykonywał System, który zapewni zachowanie poufności, integralności, kompletności oraz dostępności ww. dokumentów.”


Co za tym idzie szereg problemów związanych z ochroną danych osobowych pracowników i osób, z którymi w ten sposób będziemy zawierać umowy rozwiąże się, bowiem za dane zgromadzone w systemie będzie odpowiadało ministerstwo.


Przekleilibyśmy link do Rządowego wykazu prac legislacyjnych i projektu, ale nowe API i interfejs tego wykazu uniemożliwiają bezpośrednie przekierowanie.

11 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
APrawa_logo.png
bottom of page