top of page
Szukaj
  • Marta Szybiak-Kędzia

Nowe ograniczenia, zakazy i nakazy

W wykazie projektów aktów prawnych pojawiła się dzisiaj informacja o projekcie rozporządzenia ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


Dla tych, którzy poszukują oficjalnej wersji projektu rozporządzenia polecamy wersję z zamieszczonego linka. Obecnie Ministerstwo Zdrowia zaprasza do konsultacji rozporządzenia - macie na to AŻ do 19:00 ;), zapewne dlatego, że wg tego samego projektu rozporządzenie ma wejść w życie 7 listopada br.


A w projekcie m. in. o tym, że:

"Do dnia 29 listopada 2020 r. prowadzenie usług hotelarskich (...) jest dopuszczalne wyłącznie dla gości korzystających z tych usług w ramach podróży służbowej, o której mowa w art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub podróży wykonywanej w związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem działalności gospodarczej albo będących osobami wykonującymi zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej albo pacjentami i ich opiekunami, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej, z wyłączeniem działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, wykonywanej na terenie prowadzenia usług hotelarskich. (...)


Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się zakaz organizowania i przeprowadzania wydarzeń sportowych lub współzawodnictwa sportowego polegających na bieganiu, chodzie sportowym lub jeździe na rowerze."


Zmienia się liczba osób przebywających w obiektach takich jak obiekty handlowe, placówki pocztowe: "1 osoba na 10 m2 – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług nie większej niż 100 m2"


Do dnia 29 listopada 2020 r. w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 ustanawia się czasowe ograniczenie:

1) handlu detalicznego właścicielom lub najemcom powierzchni handlowej, z wyłączeniem takiego, którego przeważająca działalność polega na sprzedaży:

a) żywności w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 oraz z 2020 r. poz. 284, 285 i 1493),

b) produktów kosmetycznych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. poz. 2227) innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania,

c) artykułów toaletowych,

d) środków czystości,

e) produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944 i 1493), w tym przez apteki lub punkty apteczne,

f) wyrobów medycznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 i 1493),

g) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 43 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

h) gazet lub książek,

i) mebli lub artykułów budowlanych, lub artykułów remontowych,

j) artykułów dla zwierząt domowych,

k) usług telekomunikacyjnych,

l) części i akcesoriów do pojazdów samochodowych lub motocykli,

m) paliw;

2) prowadzenia działalności usługowej właścicielom lub najemcom powierzchni usługowej, z wyłączeniem takiej, której przeważająca działalność polega na świadczeniu usług:

a) związanych z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z),

b) optycznych,

c) medycznych,

d) bankowych,

e) pocztowych,

f) ubezpieczeniowych,

g) naprawy pojazdów samochodowych lub motocykli oraz naprawy lub wymiany opon i dętek,

h) myjni samochodowych,

i) ślusarskich,

j) szewskich,

k) krawieckich,

l) pralniczych,

m) gastronomicznych polegających wyłącznie na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności;

3)prowadzenia handlu detalicznego i działalności usługowej na wyspach handlowych.”


To co boli chyba równie mocno to, że "Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) i działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z)"


Placówki te już funkcjonowały w bardzo rygorystycznym reżimie, ale żeby je całkowicie zamykać?


Dla porównania fragment z tego samego projektu:

"w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż:

a) 1 osoba na 15 m2 powierzchni – do dnia 29 listopada 2020 r.,

b) 1 osoba na 7 m2 powierzchni – od dnia 30 listopada 2020 r.

– oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;”.

link:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozporzadzenie-ws-ustanowienia-okreslonych-ograniczen-nakazow-i-zakazow-w-zwiazku-z-wystapieniem-stanu-epidemii---konsultacje

60 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
APrawa_logo.png
bottom of page