top of page
APrawa_logo.png

źródło: media WIX

ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNE

Zapewniamy pełną pomoc prawną zamawiającym i wykonawcom w zamówieniach publicznych.

Świadczymy kompleksową obsługę prawną zamawiającemu:

- w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym przygotowanie pełnej dokumentacji z postępowania (specyfikacji warunków zamówienia, wzorów umów, w tym wzorów umów przygotowanych na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC) i w całym toku jego przebiegu,

- przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz w postępowaniu odwoławczym od wyroków KIO przed sądami powszechnymi,

- podczas realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego,

- w sporach sądowych powstałych na tle zawartych umów w sprawie zamówienia publicznego.

Wspieramy również wykonawców:

- na etapie przygotowania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i w jego toku,

- przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych i w postępowaniu odwoławczym od wyroków KIO przed sądami powszechnym,

- w sporach sądowych powstałych na tle zawartych umów w sprawie zamówienia publicznego.

tel. +48 501 608 592

bottom of page